Algemene leden vergadering

Datum: Zaterdag 7 maart 2020
Locatie: Dorpshuis "Den Ham"
Adres: Burgermeester Hobolaan 18 te Zuilichem
Aanvang: 13.00 uur

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen B.A.L.V. d.d. 1 juni 2019 te Zuilichem
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Bestuursverkiezing: Aftreden & herkiesbaar: Wim Scheepers & Monique Scholten.
  Het bestuur heeft dhr. Henk Baars bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.
  Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat voorzien van 10 handtekeningen van leden.
 6. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020
 7. Verslag kascommissie 2019
 8. Benoeming kascommissie 2020
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
Klik hier om de agenda te downloaden